Destek Hattı | 1$ 5,69 TL | 1€ 6,41 TL |

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

*****************************************************************************

MADDE 1-TARAFLAR

 

1.1 -SATICI

Ünvan :#SName# |  E-posta:   #SEmail#

Telefon:  #STelephone# | Adres :  #SAdres#

 

1.2 -ALICI

İsim/Unvanı:  #CName#| Email :  #CEmail# 

Telefon:  #CTelephone#| Adres :  #CAdres#

Tarih : #DATE#

 

Bundanböyle Alıcı ve Satıcı birlikte"Taraflar" olarak anılacaktır.

Taraflar #SITEURL# sitesindebelirtilen kurallar dahilindeplatform üzerinden birbirleri ile iletişimkurabileceklerdir.

 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

İşbu Mesafeli SatışSözleşmesi'nin (Bundan sonra Sözleşme olarakanılacaktır) konusu, aşağıdakinitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürün ileilgili olarak TüketicininKorunması Hakkında Kanun ve Mesafeli SözleşmelerYönetmeliği hükümlerigereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

MADDE 3-ÜRÜN BİLGİLERİ:

 

İşbu Sözleşme konusu ürüne; ürünün satış bedeline, teslim ve ödemeşekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

#BASKET#

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1 Alıcı ve Satıcı,Sözleşme konusu ürününe/hizmetine ilişkin listelemesayfasında yer verilen açıklamalardan, ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz,siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanımkılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden Satıcı'nın sorumlu olduğunu kabul,beyan vetaahhüt eder.

4.2 Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde Satıcılar tarafından listelemesayfasında yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödemeşekli, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzereürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu Sözleşme'nin 3. maddesindebelirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve işbuSözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.3 Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin ön bilgilendirmeformunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicilerin KorunmasıHakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabulettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhütederler.

4.5 İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş vekabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarakonaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.6 Alıcı ve Satıcı,Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ElektronikTicaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında #SITENAME#'un mesafelisözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haizolduğunu ve Satıcı ve Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, buiçerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin yada durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumluolmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar, işbu Sözleşmeye konuüründen/hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Satıcı'ya aitolduğunu; www.#SITENAME#.com sitesinin Alıcı veSatıcı arasındaki işbuSözleşmenin tarafı olmadığını ve işbu Sözleşmedenkaynaklanan yükümlülüğübulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satıcı, #SITENAME#kullanıcısözleşmesinde tanımlanan Sıfır Risk Sisteminin işleyişinn sağlanmasıamacıylasatışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam vehesabına Alıcı'dantahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, #SITENAME#'utemsilci olarak atadığınıkabul etmektedir. Temsil yetkisinin Satıcı tarafındaniptal edilmesi halinde#SITENAME#, kullanıcı sözleşmesini feshetme veSatıcı'nın üyeliğini iptal etmehakkına sahiptir. Alıcı, ürün ve/veyahizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı'nıntemsilcisi sıfatıyla #SITENAME#'ayapmakla alım-satım akdi kapsamında ödemeyükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.

4.7 İşbu Sözleşme,Alıcı ve Satıcı için #SITENAME# Kullanıcı Sözleşmesi'ndenkaynaklananyükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar, #SITENAME# KullanıcıSözleşmesive eklerinde düzenlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

4.8 Taraflar,aralarındaki işbu sözleşmeden kaynaklı doğacak ihtilaflardandolayı #SITENAME#'un,idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi birzarara uğramasıhalinde onaylamış oldukları #SITENAME# kullanıcı sözleşmesi vesitedeki diğerkurallar kapsamında #SITENAME#'un söz konusu zararlarıkendilerine rücu etmehakkı olduğunu kabul ederler.

 

MADDE -5 CAYMA HAKKI:

 

5.1 Alıcı, işbuSözleşme konusunun ürün olması halinde; ürünün kendisineveya gösterdiğiadresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) güniçerisinde,işbu Sözleşme konusunun ürün dışında bir hizmetin sunulmasınailişkin olmasıhalinde, işbu Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (ondört)gün içerisindeherhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden caymahakkına sahiptir.Alıcı'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süreiçindeSatıcı/Sağlayıcı'ya bildirimde bulunması şarttır.

5.2 Taraflar, MesafeliSözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca caymahakkını aşağıdaki hallerdekullanamayacağını kabul etmiştir:

5.2.1 Fiyatı finansalpiyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen vesatıcı veya sağlayıcınınkontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

5.2.2 Tüketicininistekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusundahazırlanan mallar,

5.2.3 Çabukbozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

5.2.4 Teslimindensonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarıaçılmış olanmallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

5.2.5 Teslimindensonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereğiayrıştırılması mümkün olmayanmallar,

5.2.6 Malıntesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucuunsurları açılmışolması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik vebilgisayar sarfmalzemeleri,

5.2.7 Aboneliksözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergigibi süreliyayınlar,

5.2.8 Belirli birtarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşyataşıma, araba kiralama,yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenmeamacıyla yapılan boş zamanındeğerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

5.2.9 Elektronikortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anındateslim edilengayrimaddi mallar,

5.2.10 Cayma hakkısüresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasınabaşlanan hizmetler.

5.3 Alıcı'nın caymahakkını kullanması hâlinde Satıcı, cayma bildirimininkendisine ulaştığıtarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almışolduğu toplam bedelive tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyitüketiciye hiçbir masrafyüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Alıcı ise caymahakkını kullandığınailişkin bildirimi yönelttiği tarihten itiaren on (10) güniçerisinde malısatıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermekzorundadır.

5.4 Alıcı, caymahakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iadeişleminigerçekleştirirken Satıcı tarafından kendisine bildirilen taşıyıcıyıtercihedecektir. Alıcı'ya iade için herhangi bir taşıyıcı bilgisininsunulmadığı veyaadresinde söz konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı hallerdahil olmak üzereSatıcı, Alıcı'dan hangi ad altında olursa olsun iade masrafıtalep edemez.Satıcı ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenenürünüAlıcı'dan almakla yükümlüdür.

5.5 Alıcı tarafındansipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulmasıdurumunda, ürününkullanılması veya hizmetin tüketilmesine ilişkin durumlarsaklı kalmakkaydıyla, Satıcı, Alıcı'ya karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

 

MADDE -6 YETKİLİ MAHKEME:

 

İş bu Sözleşme ileilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve TicaretBakanlığı tarafından ilanedilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindekiTüketici Sorunları HakemHeyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflardaise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme #DATE# tarihinde kurulmuştur.